Naše služby zahŕňajú

Rizikový manažment spočívajúci

Na základe rizikovej analýzy u klienta v rámci rizikového manažmentu

a na ich základe spracovávame program riadenia rizík a projekty rizikového manažmentu i analýzy priemyselného portfólia, ktoré získava klient vo forme expertíznej práce.

Hodnotenie živelných a priemyselných rizík spočívajúce v rizikových analýzach spoločností predovšetkým z pohľadu rizika

Produktom hodnotenia živelných a priemyselných rizík sú

obsahujúce komplexné zhodnotenie rizika vrátane návrhu opatrení pre zníženie rizika. Hodnotenie živelných rizík spracované vo forme rizikových správ a sumarizácie rizík zohľadňujú kritériá a požiadavky medzinárodných štandardov.

Hodnotenie environmentálnych rizík

V Slovenskej republike vykonávame podľa Zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, zohľadňujúc i zákon 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia.

V Českej republike vykonávame hodnotenie environmentálnych rizík „ekologická ujma a jej náprava“ podľa zákona 167/2008 Sb., ktorý implementuje i smernicu EP a Rady ES č. 2004/35/ES, Directive „ELD“ environmental liability directive a to v rozsahu

Produktom hodnotenia environmentálnych rizík sú

obsahujúce komplexné zhodnotenie rizika vrátane návrhu opatrení pre zníženie rizika.

Pre Českú republiku je podľa uvedeného zákona produktom hodnotenia environmentálnych rizík

Znalecká a expertízna činnosť INDUSTRIAL RISK CONSULTING

V spolupráci s našimi partnermi a vlastným znalcom ponúkame našim klientom znaleckú a expertíznu činnosť v súlade so zákonom č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch.
Výsledkom znaleckej a expertíznej činnosti sú

Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rizikového manažmentu

V rámci poradenstva v oblasti rizikového manažmentu sú naše činnosti súčasťou komplexného poradenstva v oblasti riadenia rizík, čím poskytujeme našim klientom rizikový manažment, ktorého hlavnou úlohou je znížiť pravdepodobnosť výskytu škody.

Výsledkom sú odporúčania na riadenie rizík a vzdelávacie kurzy a semináre.

Manažment škôd

Vykonávame nezávislé likvidácie škôd formou služieb. Manažment škôd riešime v rámci poistných udalostí pri

Manažment škôd predstavuje službu v oblasti konzultácií pre likvidáciu škodovej udalosti, alebo v prípade riadenia škodovej udalosti v procese likvidácie.

Výsledkom činnosti v oblasti manažmentu škôd (Loss adjusting), (Schadenmanagemenht) je škodová správa. V rámci manažmentu škôd spracovávame i programy znižovania rizík pre potreby klienta.