Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja produktov a služieb na stránke www.industrisk.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.industrisk.sk upresňujú podmienky realizácie dodávok služieb odberateľovi a registrácie odberateľa.

2. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

2.1 Dodávateľom sa rozumie spoločnosť Industrial Risk Consulting s.r.o. so sídlom v Bratislave, Považská 17, PSČ 831 03, IČO: 46423826, DIČ: 2023386123, IČ DPH: SK2023386123, ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky www.industrisk.sk.

2.2 Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Industrial Risk Consulting s.r.o..

2.3 Produkt znamená realizáciu dodávky služieb z www stránky v tlačenej alebo elektronickej forme na základe vyplnenia online formulára priamo cez www.industrisk.sk alebo podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy, ktorá sa považuje za záväznú.

3. Objednávka produktu

3.1 Odberateľ objednáva produkt alebo služby u dodávateľa:
vyplnením online formuláru cez www.industrisk.sk,
e-mailom na adrese: info@industrisk.sk
telefonicky na čísle +421 903 281 085, e-mailová a telefonická objednávka sa stáva platnou až po písomnom potvrdení na info@industrisk.sk, objednávka prostredníctvom formulára sa stáva platnou odoslaním vyplneného formulára zo stránky www.industrisk.sk.

3.2 Objednávky e-mailom musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, fakturačné údaje, adresu pre doručenie produktu, ak je iná ako fakturačná, názov požadovaného produktu alebo služby.

3.3 Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná. V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť.

4. Odber a dodávka produktu

4.1 Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom a to formou:

4.2 Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.

4.3 Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba produktu je do 5 dní po odoslaní vyplneného online formulára alebo do 5 dní po ukončení obhliadky. Vzhľadom na charakter pr

oduktu si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky produktu prípadne zrušenie dodávky produktu z dôvodu iných nepredvídateľných skutočností. Odberateľovi v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostaného záväzne objednaného produktu. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

5. Objednanie produktu online formulárom

5.1 Používanie formulára Industrisk.sk. Návštevníkovi stránky www.industrisk.sk je umožnené vytvoriť si konto, za účelom využitia rozšírených možností, ktoré táto sekcia umožňuje.

5.2 Registrácia nového užívateľa. Návštevník stránky www.industrisk.sk sa do rozšírenej sekcie môže dostať po kliknutí v hlavnom menu na „ANALÝZA RIZIKA“ alebo v obsahu stránky „ÚVOD“ na ikonu „ONLINE ANALÝZA RIZIKA“, kde mu stránka ponúkne možnosť zaregistrovať svoju firmu a svoje kontaktné údaje zadaním nasledovných povinných a nepovinných údajov (povinné údaje sú označené hviezdičkou):
Obchodný názov*, IČO*, DIČ, IČ DPH, Adresa*, Mesto*, PSČ*, Krajina*, Firemný web, Zástupca firmy, Email*, Heslo*, Potvrdenie hesla*, Meno a priezvisko*, Telefónne č.* a zaškrtávacie políčko Súhlasím s obchodnými podmienkami*. Zaškrtnutím políčka Súhlasím s obchodnými podmienkami návštevník stránky – odberateľ - súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového predaja produktov a služieb na stránke www.industrisk.sk a zároveň dáva Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely obchodného styku v zmysle a rozsahu týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ údajov – odberateľ – tým zároveň vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a uchovávaní jeho osobných údajov podľa vyššie uvedeného znenia.
Po vyplnení všetkých údajov a prejavením súhlasu so spracovaním a uchovávaním osobných údajov a s týmito obchodnými podmienkami sa odošle email na užívateľom zvolenú emailovú adresu, ktorý bude treba potvrdiť. Až po potvrdení emailu, ktorý si zákazník nájde na svojom emailovom konte, sa bude môcť prihlásiť do rozšíreného menu.

5.3 Prihlásenie užívateľa. Registrovaný užívateľ sa môže na stránku prihlásiť bez nutnosti opätovnej registrácie pomocou emailu a hesla, ktoré si zvolil pri prvej registrácii. Pri zabudnutí hesla si ho môže nechať poslať na svoj email.

5.4 Vstup do rozšíreného menu stránky. Po vstupe do rozšíreného menu má zákazník prehľad o všetkých formulároch, ktoré má možnosť vyplniť. Súčasťou je „Názov formulára“ , „Popis“, „Cena“ a „Stav“.
Názov formulára je všeobecné označenie formulára.
Popis tvoria podrobnosti formulára.
Cena informuje o platbe spojenej s využitím formulára a Stav ukazuje fázu rozpracovania formulára.

Výberom formulára bude nutné odpovedať na všetky otázky. Po zatvorení stránky alebo odhlásení sa uloží posledná vyplnená odpoveď a po opätovnom prihlásení sa môže pokračovať vo vypĺňaní ďalej.
Vyplnením všetkých otázok sa zobrazí sumár všetkých odpovedí na poslednú kontrolu a po potvrdení sa zobrazia údaje na zrealizovanie platby. Originál hodnotenia ako aj faktúru dostane zákazník poštou po zrealizovaní platby. V prípade dosiahnutia vyššieho rizika pri hodnotení bude zákazníkovi navrhnutá možnosť individuálneho a osobného hodnotenia rizík priamo vo firme podľa dohody.

6. Ceny

6.1 Zoznam produktov vrátane niektorých cien je obsiahnutý na www.industrisk.sk.

6.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien na základe rozsahu objednávky produktov a služieb.

6.3 Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných podmienkach a iných zmluvách.

6.4 Cena produktu je uvádzaná s DPH. Dodávateľ je platca DPH. V prípade odberateľa zo zahraničia, ktorý sa preukáže, že je platiteľom DPH, sa vystaví faktúra bez DPH. Prípadný finančný rozdiel medzi faktúrou bez DPH a odberateľom uhradenou čiastkou sa odberateľovi bezodkladne poukáže späť na jeho účet.

7. Spôsob platby

7.1 Platba sa vykonáva na základe vystavenej zálohovej faktúry vopred na účet dodávateľa alebo faktúry vystavenej po prevzatí produktu objednanom e-mailom alebo telefonicky.

8. Vlastníctvo produktu a riziká

8.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom a službám až úplným uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa.

8.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.3 Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok, nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

9. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1 Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky.

9.2 Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri odbere produktu, je odberateľ povinný oznámiť nedostatky na produkte okamžite, najneskôr do 48 hodín od prevzatia produktu. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

9.3 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9.4 Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa.

10. Storno objednávky

10.1 Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

10.2 V prípade stornovania potvrdenej objednávky je odberateľ povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

10.3 Zrušenie objednávky po prijatí zálohovej platby, ktorá určuje začiatok prác a počas prác, nie je možné, odberateľ je povinný produkt či službu odobrať a uhradiť v plnej výške.

10.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: produkt už nie je v portfóliu dodávateľa alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena v priebehu objednávacieho procesu. V prípade, že táto situácia nastane, dodávateľ bude okamžite kontaktovať odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

11.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.3 Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.